Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

Bij het ons overmaken van een bestelling, stemmen onze klanten uitdrukkelijk met onze algemene en bijzondere voorwaarden in en verklaren deze te kennen en te aanvaarden en zien af, de hunne te doen gelden. Deze laatste zijn zonder gevolg voor ons en kunnen derhalve niet opgeworpen worden.

Wanneer, om één of andere reden, bepaalde voorwaarden geen uitwerking zouden kunnen hebben, zullen onze overige algemene en bijzondere voorwaarden niettemin van kracht blijven.

 

Art. 1. Leveringen

De leveringen dienen te geschieden via berijdbare wegen, welke aangelegd en ouderhouden worden door de aannemer of klant. Elke schade ons aan gedaan of die wij zouden veroorzaken ten nadele van de aannemer of klant of aan derden, als een gevolg van een gebrekkige aanleg of slecht onderhoud van de toegangswegen, zal ten laste vallen van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen bij het lossen, het monteren of bij andere verhandelingen van de door ons geleverde materialen, ook niet wanneer wij ter plaatse raadgevingen of andere hulp zouden verstrekken. De uitvoering ener verbintenis vervalt in geval van staking, vorst of gelijk welk ander geval van heirkracht. Voor het lossen van is er maximum 5 minuten per m3 lostijd voorzien en eventuele wachttijden zullen steeds afzonderlijk aangerekend worden. Voor onvolledige ladingen zal een supplement aangerekend worden afhankelijk van de bestelde hoeveelheid. Elke vertraging inzake levering van onzentwege kan ons niet blootstellen aan een eis tot schadevergoeding of tot nietigverklaring van het contract.

Art. 2. Kwaliteit van het beton

De samenstelling en kwaliteit van ons beton beantwoorden aan de vereisten gesteld in de officiële normen nbn en 206-1, tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk werden voorzien in het contract. Waterdichtheid, bindingstijd, kleur en niet-scheurvorming waarborgen wij niet. Bij extreme weersituaties zoals vorst, overvloedige regens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de problemen die zich voordoen bij het lossen en/of uitdrogen van de beton. Elke toevoeging van water en/of toeslagstoffen op de werf gedaan op verzoek van de aannemer of zijn afgevaardigde, ontlast ons automatisch van de oorspronkelijke voorziene kwalitatieve waarborgen. De afleveringsbon zal de hoeveelheid vermelden van het toegevoegde water en/of hulpstoffen, en deze toevoeving zal worden medeondertekend door de aannemer of zijn afgevaardigde op de werf. Ook het op de centrale toevoegen aan beton van toeslagstoffen die ons door de aannemer ter beschikking werden gesteld, ontslaat ons van de oorspronkelijke voorziene kwalitatieve waarborgen.

 

Art. 3. Goedkeuring van het beton


Elke levering is vergezeld van een afleveringsbon die de hoeveelheid en de samenstelling van het beton vermeldt. De klant wordt verzocht de leveringsbon vóór het storten na te zien. Indien de hoeveelheid of de samenstelling aangegeven op het leveringsborderel niet overeenkomt met de bestelling, moet de klant ons onmiddellijk verwittigen en het beton te onzer beschikking laten voor nazicht. Ingeval niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, zal de hoeveelheid m3 beton en samenstelling vermeld op de afleveringsbon, gefactureerd worden en is er automatisch algeheel en definitief akkoord vanwege de klant. Het afnemen van beton voor controle in een laboratorium dat daartoe met een wederzijdse toestemming werd aangesteld, en de proefnemingen op de werf zullen moeten gedaan worden in tegenwoordigheid van onze laborant en aan de voorwaarden voorgeschreven door nbn 206-1. Bij gebreke waarvan de bekomen resultaten niet tegen ons zullen kunnen worden ingeroepen. Indien de kwaliteit van het beton niet zou beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het contract, zal onze aansprakelijkheid enkel reiken tot de terugbetaling van de waarde van het geweigerd beton en tot de betaling van de analyse en de proefnemingskosten.

Art. 4. Prijzen & taksen

Onze prijzen zijn van toepassing voor leveringen binnen de normale uren en werkdagen geldig in de bouwnijverheid. Onze bijzondere voorwaarden vermelden de supplementen voor leveringen en prestaties buiten deze uren en dagen. De prijzen uit onze aanbiedingen en verbintenissen van om het even welke aard, door onze agenten en aangestelden aangegaan, zijn slechts geldig nadat zij door ons schriftelijk bekrachtigd werden.

Onze tariefprijzen zijn altijd zonder vaste verbintenis van onzentwege en mogen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Alle taksen van om het even welke aard, zijn ten laste van de koper.

Art. 5. Betalingsvoorwaarden

De facturatie gebeurt op basis van de hoeveelheid beton werkelijk op de werf gebracht met uitsluiting van gelijk welke wijze van vaststelling door opmeting van de bekisting of anders. De geleverde m3 stemt overeen met 1 m3 verse beton, d.W.Z. Dat de som van de absolute volumes van de verschillende samenstellende delen gelijk is aan 1000 liters.

Onze facturen zijn betaalbaar te wingene, zonder korting dertig dagen na factuurdatum.

Iedere niet op de vervaldag betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag intresten op, berekend op basis van de discontovoet vastgesteld door de nationale bank van belgië voor geaccepteerde en bij bank gedomicillieerde wissels verhoogd met 2% in voege op datum van betaling van onze factuur, met een minimum van 12% per jaar.

Door het niet betalen of niet volledig betalen van één van onze facturen op haar vervaldatum worden alle bestaande facturen ineens opeisbaar, dit verhoogd met een contractueel bedongen schadeloosstelling van 15% op de verschuldigde bedragen wegens laattijdige betaling, met een minimum van € 75, en onverminderd alle verdere inningskosten. Deze intresten en bedongen schadeloosstelling zullen van rechtswege worden toegepast zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Door het niet betalen op vervaldag, kunnen lopende contracten door de verkoper hetzij opgeschort hetzij verbroken worden, dit onverminderd een schadeloosstelling van 30% wegens windtderving, berekend op het bedrag der nog uit te voeren leveringen.

 

Art. 6. Klachten

Alle klachten betreffende de facturatie moeten schriftelijk ingediend worden binnen acht dagen na factuurdatum. Het feit dat een klacht werd ingediend, hetzij over de facturatie, hetzij over de kwaliteit van het beton, ontslaat de koper niet van de verplichtingen tot naleving van onze voorwaarden en betalingstermijnen.

Art. 7. Rechtspraak - bevoegdheid

De beslechting van alle geschillen en betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

 

Art. 8.

Indien het verkoopcontract verbroken wordt, zal een schadeloosstelling worden geëist van ongeveer 20% der nog te leveren goederen.

 
Wij gebruiken cookies...
Wij gebruiken cookies om de surfervaring op de website te verbeteren. Bekijk alles in onze Privacy Policy.